Nabízíme

+nákres - návrh - studie

Studie je zásadní a důležitý krok úspěšné realizace stavebního záměru. Nákres, návrh, studie – rozsah je závislý na celkovém objemu stavebních prací a povinnostech, vyplývajících ze stavebního zákona.

Studie je zpracovávána architektem/designerem a konzultována s investorem. Pro účely stavebního ohlášení je nutná kooperace s projektantem.

Připravíme pro Vás jedinečný návrh rekonstrukce Vašeho domu. Pro Vaši nejdokonalejší představu Vám Váš nový dům ukážeme ze všech stran – vytvoříme pro Vás vizualizace na úrovni de facto reálné fotografie. Navrhneme nové dispoziční řešení (nové uspořádání) Vašeho domu. Navrhneme nové umístění nábytku, navrhneme rovněž vstupy do domu, vjezdy a garáže, terasy, altány, lavičky. Navrhneme materiály a barvy Vašeho nového domu (fasáda, okna, dveře, zábradlí, oplocení, atd.). Navštívíme Váš dům a vytvoříme Vám návrh domu nového. Cena za uvedené práce ve velikosti domu do 200m2 je 49.900 Kč, u domu s větší podlahovou plochou je cena domluvena individuálně. Cena obsahuje vizuály nového domu ze 4 stran, půdorysy, zakreslení situace s příjezdovými cestami. Opakované korektury podložené profesionálně zpracovanými vizuály, opakované osobní konzultace a další požadavky nad rámec uvedeného běžného postupu jsou účtovány individuálně dle velikosti domu, rozsahu prací a požadavků klienta. První dvě konzultace a osobní návštěva ve Vašem domě je zdarma.

+projektová dokumentace

Projektovou dokumentací chápeme souhrn projektových dokumentací a nutných podkladů – dokladů, nutných pro získání souhlasu stavebního odboru a následně pro realizaci stavby samotné. Projektová dokumentace obsahuje dokumentaci pro územní řízení, dokumentaci pro ohlášení nebo povolení stavby, dokumentaci pro provedení stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby. Ne vždy jsou nutné všechny stupně projektové dokumentace. Záleží na mnoha okolnostech – od velikosti a složitosti projektu, po získání podmínek příslušného stavebního úřadu.

Cena projektové dokumentace se odvíjí od náročnosti zpracovávaného projektu, ať už se jedná o specifickou stavbu či realizaci větších a velkých rozměrů, ale je rovněž závislá na množství změn, které klient požaduje po již schválené verzi. Tato varianta je náročná nejen z pohledu projektanta samotného, současně i rozpočtáře, statika, zpracovatelů výrobních a montážních dokumentací, kalkulací a dalších profesí, které se na přípravě podkladů podílejí.  Kompletní dokumentace je předána po úplném zaplacení celkové ceny.

+stavební inženýring

Inženýrskou činností se rozumí souhrn prací, úkonů, které je nutné provést před samotným zahájením realizace. Jedná se o inženýrskou činnost v přípravné fázi a i v průběhu realizace.

Inženýringem chápeme např. pomoc s výběrem vhodného pozemku, pakliže se investor nachází ve fázi, kdy pozemek teprve hledá. Stejně tak v případě, vlastní-li pozemek, je nutná koordinace s projektantem/architektem – orientace stavby na světové strany, s návaznosti na sítě, komunikace, sousedy, toky atd. atd. Současně je nutné zohlednit danou lokalitu.

Stavební inženýring – činnost, která ve výsledném efektu ušetří finance a případné komplikace.

+stavební činnost

Často se setkáváme s otázkou: A z čeho stavíte? Při realizacích používáme takové materiály, které se zpravidla pro danou stavbu nebo rekonstrukci nejvíce hodí, a to s ohledem na charakter stavby, umístění, lokalitu, požadavky územního plánu, požadavky architekta/projektanta a samozřejmě investora.

Využíváme dřeva, cihel, kamene, skla, hliníku, betonu, porobetonu, ocele. Nebráníme se novým vývojovým trendům za předpokladu, že si ověříme jejich kvalitnu a nezávadnost.

+interiery na klíč

Realizujeme-li výstavbu nového designového rodinného nebo podnikatelského domu, přímo se nabízí prolnutí designu exterieru do interieru. Investor tak logicky nechá realizaci interieru na nás. Teprve propojením exterieru a interieru dojde k naplnění počáteční myšlenky a k dokončení designového díla.

Realizaci interieru na klíč nabízíme také u rekonstrukcí starších domů – kde je provázání interieru a exterieru opět nabíledni a dokonce můžeme směle prohlásit, jednou z podmínek úspěšné rekonstrukce. Stejně tak při rekonstrukcích prvorepublikových vil. V těchto domech je velmi žádaný požadavek na design interieru tak, aby se prolnul duch původní doby a moderního atraktivního interieru současnosti. Tyto interiery na klíč se stávají pro nás výzvou a odměnou je nám pohled na zdařilou, citlivou proměnu ve skvost.

Realizace interieru na klíč v případě bytu – staršího nebo panelového – je celkem častým požadavkem. Součástí stavebních úprav bývají změny dispozičního řešení, které přímo úměrně navrhujeme v souvislosti s funkčností, ale i estetikou daného prostoru. Proto i zde jsou logické realizace interieru na klíč.

+pozemek/nemovitost

Máme zkušenosti a můžeme-li pomoci a poradit s výběrem vhodného pozemku na výstavbu nového domu nebo nemovitosti, určené k rekonstrukci, ušetříme čas, peníze a nervy nejen investorovi, ale také nám. Specializujeme se na výstavbu nových designových domů a ne každý pozemek je vhodný. Více v sekci stavební inženýring.

Specializujeme se na rekonstrukce starších objektů. V těchto nemovitostech vidíme potenciál kvalitního a moderního bydlení. Vhodnou úpravou, rekonstrukcí nebo přístavbou ze starého nevzhledného objektu vytvoříme atraktivní dům či byt.

Nebojte se obrátit na nás ve fázi, kdy pozemek nebo dům teprve hledáte. Nejsme realitní agentura, ale troufáme si prohlásit, že jsme vizionáři, nicméně ne střelci. Důvěřujte nám.

+financování záměru

V naší dlouholeté praxi jsme se setkali s různými druhy financování stavebního záměru. Nejčastějšími způsoby financování je úhrada hotovostí, stavebním spořením, hypotečním úvěrem nebo jejich kombinací.

Rezervační smlouva

Před uzavřením smlouvy o realizaci/koupi či budoucí realizaci/koupi, uzavíráme s klientem rezervační smlouvu. Tato je důkazem vážného zájmu zájemce o realizaci/koupi (budoucí realizaci/koupi), současně je projevem vážného zájmu firmy záměr zrealizovat/prodat, a to v cenách, termínech, způsobem atd. dle jednotlivých bodů ve smlouvě specifikovaných. Nabízíme-li stavební záměr (zpravidla stavbu, rekonstrukci, úpravu rodinného domu, rekreačního domu, bytu, nebytových prostor) včetně pozemku, je rezervační smlouva svázána nejen s koupí pozemku, nýbrž i se závazkem kupujícího realizovat na koupeném pozemku záměr s námi. Není-li tato podmínka ze strany klienta dodržena, rezervační smlouva je ukončena a poplatek propadá ve prospěch realizační firmy. Pakliže jsou již uzavřeny další navazující smlouvy včetně smluv budoucích anebo jsou již realizační firmou přijaté objednávky nebo plné moce, má právo realizační firma účtovat klientovi storno poplatky. Jejich výše souvisí s náklady a s mírou škody, která realizační firmě nebo jí pověřeným třetím osobám (subdodavatelé, výrobci, dodavatelé, atd.) vznikla. Za škodu je považován rovněž ušlý zisk v souvislosti s blokací termínů, pracovních kapacit atd. atd.

Stavební záměr realizujeme po uzavření smlouvy o realizaci, zpravidla se jedná o smlouvu o dílo, smlouvu o stavebních úpravách, smlouvu kupní, případně o budoucí smlouvu, záměr lze rovněž realizovat po přijetí závazné objednávky či získáním pověření na základě plné moci. V neposlední řadě lze využít i ústní dohody.

Financování záměru samotného zahajujeme po uhrazení zálohové faktury, další faktury vystavujeme vždy předem tak, aby nebyl narušen plynulý chod výstavby a nedocházelo tak k prodlení z důvodu čekání na platbu. Nikdy nefinancujeme záměr klienta! Bez úhrady faktury je stavební proces přerušen.